brand marketing

ผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ รับรายได้หลักล้าน

ผลิตอาหารเสริม สร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ รับรายได้หลักล้าน ในปัจจุบันนี้ บริการรับจ้างผลิต(OEM) ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ อินโนว่า แล็บ นับเป็นโอกาสของการเริ่มต้นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถเริ่มธุรกิจได้ง่าย ใช้ทุนน้อย และความเสี่ยงต่ำ สร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์ง่ายๆ รับรายได้หลักล้าน กับธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่มาแรงในปัจจุบัน

ทำไมผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง หรือเจ้าของแบรนด์ที่อาศัย ODM เป็นผู้พัฒนาและผลิตอาหารเสริม ให้จำนวนมากจึงนิยมใช้การจ้างผลิตกันมากมาย เหตุผลก็คือ การจ้างผลิตทำให้ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์สามารถลดการลงทุนได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ต้องเป็นเจ้าของโรงงานด้วยตนเอง หรือหากเป็นเจ้าของโรงงานอยู่แล้ว การจ้างผลิตก็สามารถลดการลงทุนในการขยายขีดความสามารถในการผลิต ซึ่งปกติจะเติบโตเป็นสัดส่วนตามธุรกิจที่ขยายตัว

การจ้างผลิตมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าลดลง เนื่องจากผู้ รับจ้างผลิต (Contract Manufacturer) สามารถรับงานผลิตจากผู้จ้างหลายรายพร้อมๆกัน ทำให้ปริมาณการผลิตสูง ส่งผลให้ต้นทุนต่ำลงมาก เนื่องจากเกิด Economy of Scale นอกจากนี้ผู้ รับจ้างผลิต ยังได้ประโยชน์ที่เกิดจาก Comparative Advantages เนื่อง จากการมีที่ตั้งในประเทศจีน ที่มีค่าแรงและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ความได้เปรียบเหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเจ้าของแบรนด์ผู้จ้างผลิต ต่ำลงกว่าการมีโรงงานของตนเองและ ผลิตสินค้า แบรนด์ของตนเองเท่านั้น ต้นทุนที่ต่ำ สามารถทำให้เจ้าของแบรนด์ที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตสูง สามารถควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกที่มีการแข่งขันรุนแรง การจ้างผลิตทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถลดจำนวนพนักงานและขนาดขององค์กรลดลงได้ อย่างมีนัยสำคัญ ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธด้านการตลาด รวมทั้งทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในการดำเนินการ

การจ้างผลิตทำให้เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องเป็นเจ้าของโรงงาน ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวหากจะต้องเปลี่ยนแปลงสินค้าให้เหมาะสมกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทำให้เกิดความคล่องตัวหากต้องเปลี่ยนลักษณะหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ เนื่องจากการมี Sunk Cost ที่ต่ำกว่า การจ้างผลิต แม้จะมีประโยชน์ที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ไม่น้อย สามารถสรุปได้คือ

การจ้างผลิตนั้นเจ้าของแบรนด์ที่มีการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเองจะต้องมีการ กระจายเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้กับโรงงานที่ รับจ้างผลิต ซึ่งแม้จะมีสัญญากำกับควบคุมการนำ Know How ที่ได้ รับการถ่ายทอดไปใช้งานอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่ความรู้เหล่านี้จะกระจายออกไปสู่คู่แข่งและก่อให้ เกิดสินค้าเลียนแบบขึ้นได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น

มีโอกาสเป็นอย่างมากที่โรงงานผู้ รับจ้างผลิต จะนำความรู้ไปใช้ในการผลิต สินค้าให้กับคู่แข่งขัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพจากสินค้าที่มีความแตกต่าง (Differentiated product) มาเป็นสินค้า Commodity ได้อย่างรวดเร็ว

โรงงานที่ รับจ้างผลิต นั้น หากรับจ้างผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์หลายรายพร้อมๆกัน ก็จะได้รับการถ่ายทอด Know How มาจำนวนมากแหล่ง ทำให้เกิดความสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับจ้างผลิต ไปเป็นผู้พัฒนา ออกแบบ และ รับจ้างผลิต (ODM) รวมทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ในที่สุด

ต้นทุนที่ต่ำของโรงงานผู้รับจ้างผลิตอาหารเสริม จะส่งผลให้ต้นทุนและระดับราคาสินค้าใน อุตสาหกรรมลดลง รวมทั้งช่วยให้เจ้าของแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ำและปริมาณการขายน้อย มีต้นทุนลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เจ้าของแบรนด์ทุกรายต้อง ผลิตอาหารเสริม เอง

ในที่สุด พลังจากเป็นโรงงาน รับจ้างผลิต สินค้ามาเป็นเวลานาน โรงงานที่เป็น Contract Manufacturer ก็ ต้องการการเติบโตทางธุรกิจที่มากกว่า ผลกำไรจากการดำเนินการที่สูงขึ้น และก็เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ส่วนต่างของราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดและ ราคาขายของสินค้าที่ออกจากโรงงาน ว่ากำไรส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้ผลิต แต่ตกอยู่กับเจ้าของแบรนด์ที่เป็นผู้ออกแบบ พัฒนาสินค้า และเป็นผู้จ้างผลิตมากกว่า ดังนั้นโรงงานผู้รับจ้างผลิตจำนวนมากที่มั่นใจในความสามารถของตนเองจะเริ่ม เปลี่ยนกลยุทธโดย ลงทุนสร้างหน่วยงานที่ทำการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการออกแบบสินค้าของตนเอง และเปลี่ยนสภาพจาก Contract Manufacturer มาเป็น ODM หรือ Original Design Manufacturer เพื่อ พัฒนา ออกแบบ และ ผลิตสินค้า ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดเล็ก ผู้สั่งเข้าสินค้า หรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ที่ไม่มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยตนเอง แต่มีความสามารถในการตลาดและการขาย ให้สามารถมีสินค้าแบรนด์ของตนเองที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับแบรนด์เจ้าตลาด ในราคาที่ต่ำกว่า ลงทุนสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองและนำเข้าสู่ตลาด เพราะเห็นว่าจะสามารถสร้างยอดขาย ผลกำไร และการเติบโตได้มากกว่าการเป็นผู้รับจ้างผลิตตามที่เป็นมาแต่เดิม

ข้อดีของการจ้างผลิตสินค้า(OEM)

สร้างแบรนด์สินค้าของตนเองให้มีความแข็งแรง แตกต่าง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับช่องทางการจัดจำหน่าย เช่นให้การสนับสนุนด้านการตลาดที่ดีต่อช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันการเข้าสู่ตลาดของ Contract Manufacturer ด้วยแบรนด์ของตนเอง ให้ทำได้ยากและใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง เน้นการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการออกแบบสินค้าที่มีความล้ำหน้าคู่แข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด commoditization ของสินค้า ที่จะเปิดโอกาสให้ Contract Manufacturer เข้าสู่ตลาดด้วยตราสินค้าของตนเอง

ใช้ สัญญาการจ้างผลิตที่มีความรัดกุมและมีอายุสัญญาที่เหมาะสม เช่นหากการ ผลิตสินค้า มีความซับซ้อน อายุสัญญาควรจะยาว แต่หากสินค้าที่จ้างผลิตไม่ยุ่งยากมากนัก ก็ควรใช้สัญญาระยะสั้น เพราะจะเปิดโอกาสให้ OEM สามารถหา Contract Manufacturer ที่ มีต้นทุนต่ำกว่าได้ในอนาคต และเป็นการลดความกดดันต่อโรงงานที่ รับจ้างผลิต เพื่อให้สามารถรับจ้างลูกค้ารายอื่นผลิตได้ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้างมีลักษณะเป็นแบบ win-win สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซื่อตรง และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้จ้าง และ Contract Manufacturer เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่ค้าทั้งสองฝ่ายจะเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้เลย

By Innovalabasia / คนสร้างฝัน

Create : 30/03/59 16.00 น.